قیمت بازی های فروشگاه سایبر -۲

الف : قیمت بازی های اورجینال

۱dvd 5G – قیمت :۲۵ هزار
دو محصول ۴۰ تومان

۲dvd 5G – قیمت : ۳۵ هزار
دو محصول ۶۰ تومان

۳dvd 5g – قیمت : ۴۵ هزار
دو محصول ۷۰ تومان

۴dvd 5G – قیمت : ۵۰ هزار
دو محصول ۹۰ تومان

۷dvd 5G – قیمت : ۷۰ هزار

۱dvd 9G – قیمت : ۳۰ هزار

۱dvd9 + 1dvd5 – قیمت : ۴۵ هزار

۲dvd9G – قیمت : ۵۰ هزار

۲dvd9+ 1dvd5 – قیمت :۶۵ هزار

۳dvd 9G – قیمت : ۷۰ هزار

۳dvd9 + 1dvd5 – قیمت : ۸۰ هزار

۴dvd 9G – قیمت : ۸۰ هزار

۵dvd 9G – قیمت : ۹۰ هزار

۶dvd 9G- قیمت : ۱۰۰ هزار


ب : قیمت بازی های روی فلش

۱- هر بازی تا حجم ۵ گیگ
یک بازی ۱۵ تومان
دو بازی ۲۰ تومان
۳ بازی : ۲۵ هزار

۲- حجم بازی تا ۱۰ گیگ
یک بازی ۲۰ تومان
دوبازی ۳۰ تومان
۳ بازی : ۴۰ تومان

۳- حجم بازی تا ۲۰ گیگ
یک بازی : ۳۰ هزار
دو بازی : ۵۰ هزار
۳ بازی : ۶۰ هزار

۴- حجم بازی تا ۳۰ گیگ
یک بازی : ۴۰هزار
دو بازی : ۶۰ هزار
۳ بازی ۷۰ هزار

۵- حجم بازی تا ۴۰ گیگ
یک بازی :۴۵ هزار
دو بازی : ۷۰ هزار
۳ بازی : ۸۰ هزار

۶- قیمت بازی تا ۵۰ گیگ
یک بازی ۵۰ هزار
دو بازی ۷۵ هزار
۳ بازی : ۹۰ هزار


پ : نصب بازی

قیمت نصب بازی در فروشگاه
۱dvd9 8.5 GB –  قیمت : ۳۰ تومان
نصب دوبازی ۵۰ تومان

۲dvd9 – 16 GB – قیمت : ۴۰ تومان
نصب دو بازی ۶۰ تومان

نصب بازی از ۲dvd9 بیشتر ۵۰ تومان
🌼

بخوانید  لیست و قیمت بازی های ماشین
ت : قیمت بازی های
پلی ستیشن ۱و۲ و اکس باکس ۳۶۰

ps1 : 15000 T پک بزرگ

۱۰۰۰۰ : ps1  پک کوچک

ps2 : 15000  T پک کوچک
ps2 : 25000  T پک بزرگ
xbox360 :   ۳۰۰۰۰ T

© Nima Nezhadi