ارايه دهنده محصولات و خدمات دیجیتالی

جستجو

قیمت بازی های فروشگاه سایبر -2

الف : قیمت بازی های اورجینال

1dvd 5G – قیمت :25 هزار
دو محصول 40 تومان

2dvd 5G – قیمت : 35 هزار
دو محصول 60 تومان

3dvd 5g – قیمت : 45 هزار
دو محصول 70 تومان

4dvd 5G – قیمت : 50 هزار
دو محصول 90 تومان

7dvd 5G – قیمت : 70 هزار

1dvd 9G – قیمت : 30 هزار

1dvd9 + 1dvd5 – قیمت : 45 هزار

2dvd9G – قیمت : 50 هزار

2dvd9+ 1dvd5 – قیمت :65 هزار

3dvd 9G – قیمت : 70 هزار

3dvd9 + 1dvd5 – قیمت : 80 هزار

4dvd 9G – قیمت : 80 هزار

5dvd 9G – قیمت : 90 هزار

6dvd 9G- قیمت : 100 هزار


ب : قیمت بازی های روی فلش

1- هر بازی تا حجم 5 گیگ
یک بازی ۱۵ تومان
دو بازی ۲۰ تومان
۳ بازی : ۲۵ هزار

2- حجم بازی تا 10 گیگ
یک بازی ۲۰ تومان
دوبازی ۳۰ تومان
۳ بازی : ۴۰ تومان

3- حجم بازی تا 20 گیگ
یک بازی : ۳۰ هزار
دو بازی : ۵۰ هزار
۳ بازی : ۶۰ هزار

4- حجم بازی تا 30 گیگ
یک بازی : ۴۰هزار
دو بازی : ۶۰ هزار
۳ بازی ۷۰ هزار

5- حجم بازی تا 40 گیگ
یک بازی :45 هزار
دو بازی : 70 هزار
3 بازی : 80 هزار

6- قیمت بازی تا 50 گیگ
یک بازی ۵۰ هزار
دو بازی ۷۵ هزار
۳ بازی : ۹۰ هزار


پ : نصب بازی

قیمت نصب بازی در فروشگاه
1dvd9 8.5 GB –  قیمت : 30 تومان
نصب دوبازی 50 تومان

2dvd9 – 16 GB – قیمت : 40 تومان
نصب دو بازی 60 تومان

نصب بازی از 2dvd9 بیشتر 50 تومان
🌼

بخوانید  بازی های قیمت 30 هزار تومان بر روی فلش
ت : قیمت بازی های
پلی ستیشن 1و2 و اکس باکس 360

ps1 : 15000 T پک بزرگ

10000 : ps1  پک کوچک

ps2 : 15000  T پک کوچک
ps2 : 25000  T پک بزرگ
xbox360 :   30000 T

© Nima Nezhadi